Oświadczenie Zarządu w związku z ostatnimi publikacjami prasowymi
Zarząd Fortuna Sp. z o.o. w Warszawie w związku z publikacjami prasowymi dotyczącą firmy Fortuna informuje, że działania osób odpowiedzialnych za publiczne rozpowszechnienie wiadomości z postępowań przygotowawczych bez uzyskania wymaganego prawem zezwolenia właściwego organu, odpowiadają znamionom przestępstwa opisanego w art. 241 § 1 Kodeksu Karnego. Przypomnieć również należy oczywistą okoliczność, że o ewentualnej winie osób oskarżonych w procesach karnych w państwie prawa może orzekać wyłącznie niezawisły sąd, a do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie oskarżonych uznaje się za niewinnych.
Wobec zawarcia w artykułach prasowych nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię spółki Fortuna, rażącego naruszenia standardów dziennikarskich i etyki zawodowej, Fortuna Sp. z o.o. bezzwłocznie skieruje na drogę sądową sprawę o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego oraz o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Firma Fortuna jest podmiotem zatrudniającym ponad 400 pracowników, działającym w oparciu o zezwolenia wydane przez kilkanaście organów koncesyjnych. Za zrozumiałe uznać należy, że rynkowy sukces firmy prowadzącej legalną działalność gospodarczą, podlegającej restrykcyjnemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu, budzi zawiść u konkurencji, a zwłaszcza konkurencji prowadzącej działalność w ramach tzw. szarej strefy. Za zasmucające i godne ubolewania uznać należy, że działania dziennikarzy wpisują się w krzywdzącą kampanię oszczerstw skierowanych przeciwko spółce zatrudniającej uczciwych pracowników i działających z poszanowaniem prawa i odprowadzającej do Skarbu Państwa wysokie podatki. Okoliczność ta rodzi zasadnicze pytanie o cel publikacji prasowych szykanujących i szkalujących Fortuna Sp. z o.o., a w szczególności o to, czy motywem publikacji była jedynie pozbawiona wyobraźni pogoń za sztucznie kreowaną sensacją, czy też działanie na rzecz kręgu osób mających w tym osobisty interes.
Obraźliwy tytuł publikacji prasowych w zestawieniu z jej treścią jednoznacznie wskazuje, że wbrew regulacji art. 13 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, dziennikarze zawarli w materiale prasowym kategoryczne opinie nie czekając nawet na wydanie orzeczenia Sądu I instancji.


Zarząd Fortuna Sp. z o.o.