Fortuna w sprawie wyroku TSUE
Spółka zamieszcza niniejszy komentarz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11, C-217/11 (dalej: w sprawie FORTUNA i inni) mających za przedmiot wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Powyższe orzeczenie TSUE w sprawie FORTUNA i inni dotyczy wykładni co do charakteru zaskarżonych norm prawa krajowego, a konkretnie przepisów art. 129 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 138 ust. 1 ustawy o grach hazardowych w odniesieniu do dyrektywy nr 98/34/WE. Tym samym, udzielenia odpowiedzi przez TSUE, będącego jedyną instytucją kompetentną w zakresie dokonywania interpretacji prawa Unii Europejskiej, na zapytania skierowane przez sąd krajowy, czy przepisy ustawy o grach hazardowych, które zakazują wydawania nowych zezwoleń, przedłużania istniejących zezwoleń i nie dopuszczają zmiany lokalizacji prowadzonej działalności stanowią potencjalnie przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy.

W tym właśnie przedmiocie TSUE wypowiedział się afirmatywnie. W istocie orzeczenie zawiera wytyczne dla sądów krajowych celem uwzględnienia ich przy rozpoznawaniu spraw. Przyznając "zaskarżonym" normom potencjalny charakter przepisów technicznych TSUE pozostawił sądom krajowym przeprowadzenie analizy czy rzeczywiście przepisy te wpłynęły na właściwości lub sprzedaż automatów do gier o niskich wygranych. Innymi słowy, aktualnie, sądy krajowe kierując się wskazówkami TSUE mają dokonać ustalenia czy przepisy ustawy o grach hazardowych ograniczyły swobodny obrót na rynku automatami do gier o niskich wygranych.

Fortuna Sp. z o.o., mając na uwadze zarówno materiał zgromadzony w sprawach w toku jak i upublicznione dane rynkowe, rozsądnie oczekuje, że analiza sądów krajowych doprowadzi do ustaleń pozytywnych, a więc takich w wyniku których "zaskarżone" przepisy ustawy o grach hazardowych zostaną definitywnie uznane za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy nr 98/34/WE.

Wówczas dla swej skuteczności przepisy, o których mowa wymagałyby notyfikacji w Komisji Europejskiej. Zasadniczym skutkiem niedopełnienia obowiązku notyfikacji jest bezskuteczność przepisów technicznych, co oznacza, że nie można ich egzekwować wobec podmiotów indywidualnych. Wtedy, w myśl dyrektywy nr 98/34/WE, sądy krajowe powinny zaniechać stosowania takich wewnętrznych przepisów technicznych, które nie zostały objęte procedurą notyfikacji.

Nadrzędnym celem Fortuna Sp. z o.o. w każdym podejmowanym i prowadzonym postępowaniu jest uzyskanie prawa kontynuowania dotychczasowej legalnej działalności gospodarczej w zakresie regulowanej dziedziny gier hazardowych.

Spółka widzi konieczność nowelizacji ustawy z 2009 r. o grach hazardowych i wyraża wiarę w uchwalenie prawidłowych przepisów, choćby w ograniczonym zakresie, ale dopuszczających gry na automatach poza kasynami gry. Fortuna sp. z o.o. oczekuje przemyślanego i racjonalnego procesu legislacyjnego, w wyniku którego będzie mogła nadal legalnie prowadzić działalność gospodarczą w obrębie gier urządzanych poza ośrodkami kasyn, tak jak się to odbywa w innych państwach Unii Europejskiej.

Zarząd Fortuna Sp. z o.o.